DEKORACJE BALONOWE
4 września 2019
Kolor przewodni na wesela 2020
20 stycznia 2020
Show all

FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNE

kobieta podpisująca dokumenty w kościele

Na Twoim palcu lśni pierścionek zaręczynowy, zaczynacie snuć plany o idealnym ślubie i weselu. Jednak zanim wpadniecie w wir przygotowań ślubnych warto zastanowić się ile czasu zajmą formalności ślubne. Niestety nie możemy zawrzeć związku małżeńskiego w dowolnym czasie i miejscu.

Zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński cywilny lub konkordatowy. Małżeństwo konkordatowe to małżeństwo kościelne, które wywiera skutki cywilno-prawne. Instytucja ta została wprowadzona w 1998 r. kiedy to Stolica Apostolska podpisała z Polską ustawę konkordatową.

Kto może wstąpić w związek małżeński (zarówno cywilny jak i konkordatowy):

 • jesteście pełnoletni czyli ukończyliście 18 lat (Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu),
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem,
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść, jednak z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana),
 • jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu,
 • osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Ślub cywilny

Ślub cywilny to najkrótszy, najprostszy i najtańszy sposób wstąpienia w związek małżeński. Niezbędne będą dwie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, możecie się udać do dowolnego Urzędu (tylko w przypadku wystąpienia o zgodę na ślub w plenerze należy udać się do USC właściwego dla miejsca ceremonii – urzędników obowiązują rejonizacja). Pierwszy raz udacie się by złożyć odpowiednie dokumenty, za drugim razem już na ceremonię zaślubin. Do urzędu możecie udać się najpóźniej  1 miesiąc przed datą planowego ślubu, jednak nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed tym dniem. W urzędzie potrzebne Wam będą:

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) do okazania,
 • odpisy aktów urodzeń Młodej Pary (możecie w dowolnym USC wystąpić o duplikat, koszt 22 zł),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej — możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto wybranego przez was Urzędu Stanu Cywilnego. Opłata wynosi 84 zł i to jest jedyna opłata obligatoryjna w przypadku śluby cywilnego udzielanego w urzędzie,
 • jeśli jest potrzebne — zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa,
 • jeśli jedno z Was jest wdowcem/wdową niezbędne będzie przedstawienie skróconego aktu zgonu współmałżonka lub orzeczenie sądu w tej samej sprawie,
 • osoba rozwiedziona natomiast przedstawia odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis orzeczenia sądu o unieważnieniu/ ustaniu/ nieistnieniu małżeństwa.

Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem oprócz wyżej wymienionych dokumentów niezbędne będzie:

 • przysięgłe tłumaczenie aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej – dokument z kraju pochodzenia, stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski albo prawomocne postanowienie polskiego sądu rodzinnego o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Musicie pamiętać, żeby wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, zostały urzędowo przetłumaczone. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, jeśli chociaż jedno z Was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie podczas składania dokumentów oraz podczas ceremonii ślubu zapewnić tłumacza przysięgłego lub biegłego.

Podczas wizyty w USC para jest zobowiązana do podpisania zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego  oraz do złożenia oświadczenia o Waszym przyszłym nazwisku oraz nazwisku przyszłych dzieci.

W dniu ślubu należy stawić się pół godziny przed wyznaczonym czasem z dwojgiem pełnoletnich  świadków oraz z dowodami osobistymi. Ceremonia w USC trwa około 15 min, po jej zakończeniu Młoda Para otrzymuje odpis skróconego aktu małżeństwa.

Ślub wyznaniowy

Jeśli jednak zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (tak zwany kościelny albo konkordatowy), musicie  zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (USC) po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Otrzymacie je od kierownika USC, w większości przypadków podczas tej samej wizyty w urzędzie. Jest ono ważne 6 miesięcy.

Ponieważ ślub wyznaniowy będzie miał skutki cywilne (zostaniecie małżeństwem zgodnie z polskim prawem), wymogi są takie same, jak przy ślubie cywilnym. Oprócz złożenia dokumentów w USC czeka Was wizyta w parafii Panna Młodego lub Panny Młodej. Jeżeli wybierzecie inny kościół, niezbędna będzie zgoda proboszczów obu parafii, do których należą młodzi.

Do kościoła udajecie się z kompletem dokumentów :

 • dowody osobiste,
 • świadectwo chrztu (taki dokument jest ważny 3 miesiące ),
 • zaświadczenie o bierzmowaniu (również nie starsze niż 3 miesiące ),
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbyciu spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii,
 • zaświadczenie o spowiedzi.

W ustalonym dniu wraz ze świadkami stawiacie się w kościele. Duchowny musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą dokumenty tożsamości Wasze oraz świadków.

Duchowny poprosi Was i świadków o podpisanie zaświadczenia, w którym potwierdzicie, że w jego obecności złożyliście oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński.

W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. W ciągu dwóch tygodni powinniście się udać do USC po jeden, bezpłatny skrócony odpis aktu małżeństwa.

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2018,poz.950;2019, poz. 303, poz.1146)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z 2019. poz. 730.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *