Regulamin konkursu
„#wygrajkurtkezwarsztatempomyslow”

Regulamin konkursu pt. “#wygrajkurtkezwarsztatempomyslow
(dalej: „Regulamin”)
§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pt. “#wygrajkurtkezwarsztatempomyslow” (dalej: „Konkurs”) jest
  Magdalena Pyk MDPD Corporation z siedzibą w Krakowie , adres: ul. płk. Francesco Nullo 42/102,
  31-543 Kraków, NIP: 675 156 24 40, REGON: 365652949
  (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie stanowi jakiejkolwiek gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym nie jest
  loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładu wzajemnego, których zasady organizacji określa
  ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrodę i sposób jej uzyskania przez
  Uczestnika.
 4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone
  na profilach Organizatora na platformie Facebook oraz Instagram, pod następującymi adresami:
  https://www.facebook.com/Warsztat-Pomys%C5%82%C3%B3w-2293587470922318
  https://www.instagram.com/warsztat.pomyslow/
  § 2
  Czas trwania Konkursu
 5. Konkurs rozpocznie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 11:00:00 i zakończy w dniu 14.10.2020 r.
  o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), przy czym czynności związane
  z przyznaniem zakończą się do dnia 14 listopada 2020 roku.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 3
  Warunki uczestnictwa w Konkursie
 7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnaście lat i posiadają
  pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.
 9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
  zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych
  rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające
  z nimi w stosunku przysposobienia.
 11. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba,
  która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego
  Regulaminu.
  § 4
  Zasady i przebieg Konkursu
 12. Konkurs jest przeprowadzony przy użyciu platformy Instagram na oficjalnym koncie Organizatora,
  tj. @warsztat.pomyslow. Zadanie konkursowe ogłoszone zostanie na oficjalnym koncie
  Organizatora na platformie Instagram.
 13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
  zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
  Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
  Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane
  przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
 14. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
  a) posiadania osobistego publicznego konta w serwisie społecznościowym Instagram,
  pozwalającego korzystać z aplikacji Instagram;
  b) wykonania w Czasie Trwania Konkursu zadania konkursowego (dalej „Zgłoszenie”).
 15. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu zdjęcia opublikowanego w dniu rozpoczęcia
  konkursu na oficjalnym koncie Organizatora, tj. @warsztat.pomyslow na platformie Instagram
  oraz na udostępnieniu tego posta na prywatnym koncie uczestnika (na stories lub na wallu) na
  platformie Instagram. Komentarz powinien zawierać oznaczenie 3 koleżanek oraz odpowiedź na
  konkursowe pytanie: „ Czemu Ty masz zgarnąć kurtkę? ”.
 16. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu, która
  wybierze najlepsze Zgłoszenie, kierując się kryterium najbardziej oryginalnej i kreatywnej
  odpowiedzi.
 17. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po zakończeniu ostatniego dnia Czasu Trwania
  Konkursu, tj. w dniu następnym do godziny 22:00. Wyniki zostaną przekazane w prywatnej
  wiadomości w odpowiedzi na Zgłoszenie oraz za pośrednictwem InstaStories Organizatora.
  § 5.
  Nagroda
 18. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda, w postaci jeansowej kurtki z napisem „żona”
  spersonalizowanej przez Warsztat Pomysłów, o wartości 250,00 złotych brutto („Nagroda”).
  Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 19. Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie kilka razy.
 20. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników
  Konkursu, przesłać na adres e-mail: kontakt@warsztatpomyslow.pl wszelkie niezbędne
  informacje konieczne do odebrania Nagrody.
 21. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 Regulaminu, podanie nieprawidłowego adresu
  lub danych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia
  Nagrody skutkują utratą prawa do Nagrody i tym samym pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji
  Organizatora.
 22. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie
  równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody
  jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego
  Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu
  Uczestnikowi.
  § 6.
  Prawa i obowiązki Organizatora
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
  działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności
  Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do
  występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników za pomocą fałszywych kont na
  Instagramie.
 24. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
  może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
  komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomościach prywatnych przez Instagram);
  podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych
  informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
  § 7.
  Prawa autorskie i odpowiedzialność
 25. W wypadku, gdy przesłany przez Uczestnika komentarz spełniać będzie kryteria utworu
  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas
  przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
  a) zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny,
  b) jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie
  są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że
  korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie
  określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 26. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi
  on utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę
  na jego publikację na kanałach social media Organizatora, tj. na platformie Facebook oraz
  Instagram, pod następującymi adresami:
  https://www.facebook.com/Warsztat-Pomys%C5%82%C3%B3w-2293587470922318/
  https://www.instagram.com/warsztat.pomyslow/
  a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Utworu
  przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 27. Uczestnik oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami
  osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą
  wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej
  i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat
  z możliwością przedłużenia. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu
  każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz
  techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką
  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także
  wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi
  utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich
  odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie,
  odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki
  sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
  tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Internetu,
  f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego
  części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również
  w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz
  innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na
  materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 28. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność
  prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po
  zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej
  odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób
  trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku
  braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego,
  a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość
  pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu
  i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych
  roszczeń osób trzecich.
 29. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych
  i osobistych:
  a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej
  zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian,
  skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności
  na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami
  według uznania Organizatora;
  c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także
  udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub
  pseudonimu Uczestnika;
  d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
  do Utworu.
 30. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie
  przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych
  z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.), jak
  również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.
  § 8.
  Przetwarzanie danych osobowych
 31. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Magdalena Pyk MDPD
  Corporation z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Francesco Nullo 42/102, 31-543 Kraków
  . Dane
  uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
  Konkursu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania
  Nagrody Zwycięzcy Konkursu, oraz w celu udostępniania przekazanych przez uczestników
  Konkursu komentarzy w social mediach jak również dla archiwizacji w celu dochodzenia lub
  obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków
  wynikających z przepisów prawa).
 32. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu, którym jest:
  a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału,
  b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody Zwycięzcy,
  c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  d) udostępniania przekazanych przez uczestników Konkursu komentarzy w social mediach.
 33. Dane osobowe w celu opublikowania informacji o Zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na
  podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. Dane osobowe Uczestnika mogą być
  przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa, jeśli
  będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu.
 34. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia
  Konkursu oraz przez okres rozpowszechniania komentarza. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu
  będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników
  Konkursu związanych z organizacją Konkursu.
 35. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
  prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą,
  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 36. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych
  danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
 37. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na
  przetwarzanie, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką
  korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na
  adres: „Magdalena Pyk MDPD Corporation ul. płk. Francesco Nullo 42/102, 31-543 Kraków” lub
  na adres skrzynki mailowej: magdalena@warsztatpomyslow.pl
 38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi
  zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagród.
 39. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili.
  § 9.
  Reklamacje
 40. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu
  oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu
  (w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla
  pocztowego).
 41. Reklamacje należy zgłaszać listownie (listem poleconym) na adres Organizatora lub w formie
  elektronicznej na adres kontakt@warsztatpomyslow.pl
 42. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni
  roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany
  pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 43. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis
  przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 44. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
  § 10.
  Postanowienia końcowe
 45. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że przed zgłoszeniem zapoznał się
  z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
 46. Zobowiązanym do wydania Nagrody w Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator.
  Nagroda ze względu na swoją wartość korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust.
  1 pkt. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 47. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
  i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
  Regulaminu.
 48. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na platformie Facebook oraz Instagram,
  pod następującymi adresami: https://www.facebook.com/Warsztat-Pomys%C5%82%C3%B3w2293587470922318/ oraz https://www.instagram.com/warsztat.pomyslow/
 49. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
  adresem e-mail kontakt@warsztatpomyslow.pl .
 50. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności
  w zakresie Czasu Trwania Konkursu oraz liczby przyznanych Nagród, z tym zastrzeżeniem, że
  wszelkie zmiany nie mogą być wprowadzone na niekorzyść Uczestników.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu
  pt.“#wygrajkurtkezwarsztatempomyslow”
  Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Pyk MDPD CORPORATION z siedzibą
  w Krakowie, ul. płk. Francesco Nullo 42 lok. 102, 31-543 Kraków, tel. 691 890 565 , adres mailowy:
  magdalena@warsztatpomyslow.pl
  Skąd mamy Twoje dane?
  Twoje dane w postaci nazwy profilu utworzonego w aplikacji Instagram otrzymaliśmy w związku
  z Twoim zgłoszeniem się do udziału w konkursie pt. “#wygrajkurtkezwarsztatempomyslow” (dalej
  „Konkurs”).
  Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Magdalena Pyk MDPD Corporation przetwarza Twoje dane osobowe w postaci nazwy profilu
  utworzonego w aplikacji Instagrama, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu
  i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, (to jest w celu weryfikacji uczestnika
  Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu) oraz w celu
  rozpowszechniania przekazanych przez uczestników konkursu komentarzy.
  Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na
  podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
  Twoje dane przetwarzane są również na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają
  od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy
  Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości), tj. w razie nabycia przez Ciebie prawa do
  nagrody w Konkursie.
  Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów
  prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków
  wynikających z przepisów prawa).
  Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?
  Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci nazwy profilu utworzonego w aplikacji Instagram
  jest dobrowolne jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
  Jakie masz uprawnienia wobec Magdalena Pyk MDPD Corporation w zakresie przetwarzanych
  danych?
  Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także masz prawo
  wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy
  ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.
  Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych.
  W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy
  prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.
  Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane
  niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Magdalena
  Pyk MDPD Corporation do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
   przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub
  dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
   dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:
   podmiotom wspierającym realizację Konkursu,
   właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów,
   podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Magdalena Pyk MDPD
  Corporation w zakresie obsługi IT, usług doradczych, kontroli.
  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
  Magdalena Pyk MDPD Corporation przechowuje Twoje dane osobowe przez czas trwania Konkursu
  i rozpowszechniania przekazanego przez Ciebie komentarza.
  W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć
  konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez
  czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając
  okres egzekwowania wykonania wyroku.
  Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy
  profilować te dane?
  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie
  będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.
  1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu oraz w pełni akceptuję wszystkie
  jego postanowienia.
  2) Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem komentarza oraz że nie naruszają one
  jakichkolwiek praw (w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych) i dóbr osobistych
  osób trzecich.
  3) Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia oraz nazwiska w związku
  z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach.